Language of document :

Жалба, подадена на 15 февруари 2019 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 13 декември 2018 г. по дело T-743/16 RENV, CX/Комисия

(Дело C-131/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: G. Berscheid, T. S. Bohr, C. Ehrbar)

Друга страна в производството: CX

Искания на жалбоподателя

да се отмени решение на Общия съд от 13 декември 2018 г. по дело T-743/16 RENV, CX/Комисия, в частта, в която се отменя дисциплинарното решение за освобождаване от длъжност,

да се върне делото за ново разглеждане от Общия съд, който да се произнесе по останалите основания на жалбата,

да няма произнасяне по съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Първо основание: нарушение на членове 4 и 22 от приложение IX към Правилника за длъжностните лица поради грешка в тълкуването на обхвата на правото на лично явяване.

Доводите в подкрепа на първото основание са разделени на няколко части.

В първата част Комисията твърди, че решението нарушава приложимите правни критерии за преценка на способността на длъжностно лице да се яви лично, както и задължението за мотивиране и правилата за тежестта на доказване.

Във втората част Комисията твърди, че решението неправилно прилага понятието за съвкупност от съвпадащи косвени доказателства, когато разглежда въпроса за способността на длъжностното лице да се яви лично на съдебните заседания, и че Общият съд не е разгледал напълно всички представени му доказателства.

В трета част Комисията твърди, че две от представените доказателства са опорочени в решението.

Второ основание: нарушение на членове 4 и 22 от приложение IX към Правилника за длъжностните лица поради грешка в тълкуването на обхвата на правото на изслушване чрез представяне на писмено становище или чрез упълномощаване на представител.

Доводите в подкрепа на второто основание са разделени на две части.

В първата част се твърди нарушение на приложимите правни критерии за преценка на способността на длъжностното лице да изрази становище писмено или чрез представител, нарушение на задължението за мотивиране и на правилата за тежестта на доказване на обстоятелството, че длъжностното лице не е в състояние да се защити на съдебните заседания, и неправилно прилагане на понятието за съвкупност от съвпадащи косвени доказателства.

Във втората част се твърди, че мотивите относно обстоятелството, че длъжностното лице не е в състояние сам да осигури защитата си, са противоречиви.

Трето основание: нарушение на задължението за мотивиране относно последиците от нарушението на правото на изслушване.

Общият съд не излага мотиви относно представляващото процесуално нарушение непровеждане на изслушване и налагащата се поради това отмяна на обжалваното решение.

____________