Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 15. února 2019 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 13. prosince 2018 ve věci T-743/16 RENV, CX v. Komise

(Věc C-131/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: G. Berscheid, T. S. Bohr, C. Ehrbar, zmocněnci)

Další účastník řízení: CX

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2018 ve věci T-743/16 RENV, CX v. Komise, v části týkající se zrušení disciplinárního rozhodnutí o zbavení funkce;

vrátil věc Tribunál k rozhodnutí o ostatních žalobních důvodech;

rozhodl, že o nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku: porušení článků 4 a 22 přílohy IX služebního řádu úředníků spočívající v tom, že byl nesprávně vyložen rozsah práva na osobní dostavení se k jednání.

Argumenty na podporu prvního důvodu kasačního opravného prostředku se člení do několika částí.

V rámci první části Komise tvrdí, že v rozsudku došlo k porušení právních kritérií, která se uplatní při posuzování neschopnosti úředníka dostavit se k jednání, a dále k porušení povinnosti uvést odůvodnění a pravidel důkazního břemene.

V rámci druhé části Komise uvádí, že byl v rozsudku nesprávně aplikován pojem „soubor shodujících se indicií“ k prokázání neschopnosti úředníka dostavit se ke slyšení a že Tribunál provedl neúplné posouzení relevantních důkazních návrhů.

V rámci třetí části Komise tvrdí, že v rozsudku došlo ke zkreslení důkazních návrhů.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku: porušení článků 4 a 22 přílohy IX služebního řádu úředníků spočívající v tom, že byl nesprávně vyložen rozsah práva být vyslechnut písemně nebo prostřednictvím zástupce.

Argumenty na podporu prvního důvodu kasačního opravného prostředku se člení do dvou částí.

První část se týká porušení právních kritérií pro posouzení neschopnosti úředníka předložit své vyjádření písemně nebo prostřednictvím zástupce, porušení povinnosti uvést odůvodnění, porušení pravidel důkazního břemene, pokud jde o neschopnost úředníka hájit se během slyšení, a nesprávné aplikace pojmu „soubor shodujících se indicií“.

Druhá část se týká rozporu v odůvodnění, pokud jde o neschopnost úředníka zajistit si obhajobu.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku: porušení povinnosti uvést odůvodnění k důsledkům porušení práva být vyslechnut.

Tribunál neodůvodnil, proč má procesní vada spočívající v tom, že dotyčný nebyl vyslechnut, za následek zrušení napadeného rozhodnutí.

____________