Language of document :

Appel iværksat den 15. februar 2019 af Europa-Kommission til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 13. december 2018 i sag T-743/16 RENV, CX mod Kommissionen

(Sag C-131/19 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Europa-Kommissionen (ved G. Berscheid, T. S. Bohr og C. Ehrbar, som befuldmægtigede)

Den anden part i appelsagen: CX

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Dommen afsagt af Retten den 13. december 2018 i sag T-743/16 RENV, CX mod Kommissionen, ophæves, for så vidt som dommen annullerede den disciplinære sanktion fjernelse fra tjenesten.

Sagen hjemvises til Retten med henblik på, at denne tager stilling til de øvrige anbringender.

Afgørelsen om sagsomkostningerne udsættes.

Anbringender og væsentligste argumenter

Første anbringende: Tilsidesættelse af artikel 4 og artikel 22 i bilag IX til tjenestemandsvedtægten ved forkert fortolkning af rækkevidden af retten til personligt fremmøde.

Argumenterne til støtte for det første anbringende er inddelt i flere led.

Med det første led har Kommissionen gjort gældende, at dommen har tilsidesat de retlige kriterier, der finder anvendelse med henblik på at vurdere, hvorvidt tjenestemanden er ude af stand til at give fremmøde, begrundelsespligten samt reglerne om bevisbyrde.

Med det andet led har Kommissionen gjort gældende, at dommen anvendte begrebet om en række samstemmende indicier forkert med henblik på at godtgøre, at tjenestemanden ikke var i stand til at møde til afhøringerne, og at Retten foretog en ufuldstændig undersøgelse af de relevante beviser.

Med det tredje led har Kommissionen gjort gældende, at dommen gengav to beviser forkert.

Andet anbringende: tilsidesættelse af artikel 4 og artikel 22 i bilag IX til tjenestemandsvedtægten ved forkert fortolkning af rækkevidden af retten til at blive hørt skriftligt eller gennem en repræsentant.

Argumenterne til støtte for det andet anbringende er inddelt i to led.

Det førte led vedrører tilsidesættelse af de retlige kriterier, der finder anvendelse med henblik på at vurdere, om tjenestemanden er ude af stand til at fremsætte sine bemærkninger skriftligt eller gennem en repræsentant, tilsidesættelse af begrundelsespligten, tilsidesættelse af reglerne om bevisbyrde for så vidt angår tjenestemandens manglende evne til at forsvare sig under afhøringerne samt forkert anvendelse af begrebet om en række samstemmende indicier.

Det andet led vedrører de selvmodsigende grunde vedrørende tjenestemandens manglende evne til at varetage sit forsvar.

Tredje anbringende: tilsidesættelse af begrundelsespligten vedrørende konsekvenserne af tilsidesættelsen af retten til at blive hørt.

Retten har ikke begrundet, hvorfor den processuelle fejl om manglende høring medfører annullation af den anfægtede afgørelse.

____________