Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 15. februārī Eiropas Komisija iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2018. gada 13. decembra spriedumu lietā T-743/16 RENV CX/Komisija

(Lieta C-131/19 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Komisija (pārstāvji: G. Berscheid, T. S. Bohr, C. Ehrbar)

Otrs lietas dalībnieks: CX

Prasījumi

atcelt Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedumu lietā T-743/16 RENV CX/Komisija, ciktāl ar to ir atcelts disciplinārais lēmums par atstādināšanu no amata;

nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai pārējo prasības pamatu izskatīšanai;

atlikt lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu.

Pamati un galvenie argumenti

Pirmais pamats: Civildienesta noteikumu IX pielikuma 4. un 22. panta pārkāpums, kļūdaini interpretējot tiesību uz personisku iztaujāšanu apjomu.

Argumenti pirmā pamata pamatošanai ir sadalīti vairākās daļās.

Pirmajā daļā Komisija norāda, ka spriedumā nav ievēroti juridiskie kritēriji, ko piemēro, lai novērtētu ierēdņa nespēju ierasties, pienākums norādīt pamatojumu, kā arī noteikumi par pierādīšanas pienākumu.

Otrajā daļā Komisija apgalvo, ka spriedumā ir kļūdaini piemērots saskanīgu netiešu pierādījumu kopuma jēdziens, lai pierādītu, ka ierēdnis nevarēja ierasties uz uzklausīšanu, un ka Vispārējā tiesa ir veikusi nepilnīgu piedāvāto attiecīgo pierādījumu pārbaudi.

Trešajā daļā Komisija uzskata, ka spriedumā ir sagrozīti divi piedāvātie pierādījumi.

Otrais pamats: Civildienesta noteikumu IX pielikuma 4. un 22. panta pārkāpums, kļūdaini interpretējot tiesību tikt uzklausītam rakstveidā vai ar pārstāvja starpniecību apjomu.

Argumenti otrā pamata pamatošanai ir sadalīti divās daļās.

Pirmā daļa attiecas uz to, ka nav ievēroti juridiskie kritēriji, ko piemēro, lai novērtētu ierēdņa nespēju sniegt apsvērumus rakstveidā vai ar pārstāvja starpniecību, ir pārkāpts pienākums norādīt pamatojumu, kā arī noteikumi par pierādīšanas pienākumu attiecībā uz ierēdņa nespēju sevi aizstāvēt uzklausīšanā, kā arī ir kļūdaini piemērots saskanīgu netiešu pierādījumu kopuma jēdziens.

Otrā daļa ir par pretrunām pamatojumā attiecībā uz ierēdņa nespēju nodrošināt savu aizstāvību.

Trešais pamats: pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpums saistībā ar tiesību tikt uzklausītam pārkāpuma sekām.

Vispārējā tiesa nav pamatojusi, kāpēc uz neuzklausīšanu balstīta procesuāla pārkāpuma dēļ ir jāatceļ apstrīdētais lēmums.

____________