Language of document :

Odvolanie podané 15. februára 2019: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 13. decembra 2018 vo veci T-743/16, CX/Komisia

(vec C-131/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: G. Berscheid, T. S. Bohr, C. Ehrbar, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: CX

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 vo veci T-743/16 RENV, CX/Komisia v rozsahu, v akom zrušil disciplinárne rozhodnutie spočívajúce v odvolaní,

vrátiť vec Všeobecnému súdu, aby rozhodol o ostatných žalobných dôvodoch,

o trovách konania rozhodnúť neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý dôvod: porušenie článkov 4 a 22 prílohy IX Služobného poriadku úradníkov tým, že bol nesprávne vyložený rozsah práva na osobné vypočutie.

Tvrdenia na podporu prvého žalobného dôvodu sú rozdelené do viacerých častí.

V prvej časti Komisia tvrdí, že v rozsudku boli porušené uplatniteľné právne kritériá na posúdenie stavu neschopnosti úradníka dostaviť sa na vypočutie, povinnosť odôvodenia, ako aj pravidlá týkajúce sa dôkazného bremena.

V druhej časti Komisia tvrdí, že v rozsudku došlo k nesprávnemu uplatneniu pojmu zväzok vzájomne zhodujúcich sa indícií s cieľom preukázania, že úradník bol neschopný dostaviť sa na vypočutie a že Všeobecný súd vykonal neúplné preskúmanie návrhov relevantných dôkazov.

V tretej časti Komisia tvrdí, že v rozsudku boli skreslené dva návrhy dôkazov.

Druhý dôvod: porušenie článkov 4 a 22 prílohy IX Služobného poriadku úradníkov tým, že bol nesprávne vyložený rozsah práva na vypočutie písomným spôsobom alebo prostredníctvom zástupcu.

Tvrdenia na podporu druhého dôvodu sú rozdelené na dve časti.

Prvá časť sa týka porušenia uplatniteľných právnych kritérií na posúdenie stavu neschopnosti úradníka predložiť svoje pripomienky písomným spôsobom alebo prostredníctvom zástupcu, porušenia povinnosti odôvodnenia, porušenia pravidiel dôkazného bremena, pokiaľ ide o neschopnosť úradníka obhajovať sa na vypočutiach, ako aj nesprávneho uplatnenia pojmu zväzok vzájomne zhodujúcich sa indícií.

Druhá časť sa týka rozporuplnosti dôvodov, pokiaľ ide o neschopnosť úradníka zabezpečiť svoju obhajobu.

Tretí dôvod: porušenie povinnosti odôvodnenia, pokiaľ ide o dôsledky porušenia práva byť vypočutý.

Všeobecný súd neuviedol dôvody, pre ktoré by mala procesná protiprávnosť založená na neexistencii vypočutia spôsobiť zrušenie napadnutého rozhodnutia.

____________