Language of document :

Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 15. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 13. decembra 2018 v zadevi T-743/16 RENV, Evropska komisija/CX

(Zadeva C-131/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Evropska komisija (zastopniki: G. Berscheid, T. S. Bohr, C. Ehrbar, agenti)

Druga stranka v postopku: CX

Predlogi

Razveljavitev sodbe Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 v zadevi T-743/16 RENV, CX/Komisija v delu, v katerem je bila z njo odločba o disciplinskem ukrepu odstranitve razglašena za nično;

vrnitev zadeve Splošnemu sodišču, da odloči o preostalih tožbenih razlogih in

pridržanje odločitve o stroških.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: kršitev členov 4 in 22 Priloge IX h Kadrovskim predpisom z napačno razlago obsega pravice do osebne zglasitve pred sodiščem

Trditve v utemeljitev prvega pritožbenega razloga so razdeljene na več delov.

Prvi del: Komisija trdi, da v sodbi niso bili upoštevani pravna merila za presojo nesposobnosti uradnika, da se zglasi pred sodiščem, obveznost obrazložitve in pravila o dokaznem bremenu.

Drugi del: Komisija trdi, da je bil v sodbi napačno uporabljen pojem sklenjenega kroga indicev, da bi se dokazalo, da uradnik ni bil sposoben zglasiti se pred sodiščem, in da je bila ocena Splošnega sodišča o upoštevnih dokaznih predlogih nepopolna.

Tretji del: Komisija trdi, da sta bila v sodbi izkrivljena dva dokazna predloga.

Drugi pritožbeni razlog: kršitev členov 4 in 22 Priloge IX h Kadrovskim predpisom z napačno razlago obsega pravice do pisne izjave ali do izjave prek zastopnika

Trditve v utemeljitev prvega pritožbenega razloga so razdeljene na dva dela.

Prvi del: kršitev pravnih meril za presojo nesposobnosti uradnika, da predloži pisna stališča ali da svoja stališča predloži prek zastopnika, kršitev obveznosti obrazložitve, kršitev dokaznih pravil glede nesposobnosti uradnika, da se brani na obravnavi, in napačna uporaba pojma sklenjenega kroga indicev.

Drugi del: protislovje razlogov v zvezi z nesposobnostjo uradnika, da se brani.

Tretji pritožbeni razlog: kršitev obveznosti obrazložitve v zvezi s posledicami kršitve pravice do izjave

Splošno sodišče ni obrazložilo razlogov, iz katerih je posledica postopkovne nepravilnosti zaradi neuresničitve pravice do izjave razveljavitev izpodbijane odločbe.

____________