Language of document :

Överklagande ingett den 15 februari 2019 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 13 december 2018 i mål T-743/16, CX mot kommissionen

(Mål C-131/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Berscheid, T. S. Bohr, C. Ehrbar)

Övrig part i målet: CX

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 13 december 2018 i mål T-746/16 RENV, CX/kommissionen, såvitt avser ogiltigförklaringen av beslutet om disciplinåtgärden avsättning från tjänsten,

återförvisa målet till tribunalen för att den ska pröva de andra grunderna för talan,

låta frågan om rättegångskostnader anstå.

Grunder och huvudargument

Första grunden: Åsidosättande av artiklarna 4 och 22 i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna genom en felaktig tolkning av omfattningen av rätten till personlig inställelse.

Argumenten till stöd för den första grunden är uppdelad i flera delar.

I den första delen gör kommissionen gällande att tribunalen genom sin dom åsidosatte tillämpliga rättsliga kriterier för att bedöma i vilken mån tjänstemannen var oförmögen att inställa sig, motiveringsskyldigheten samt bevisprövningsreglerna.

I den andra delen påstår kommissionen att tribunalen i domen gjorde sig skyldig till en felaktig tillämpning av begreppet ”en rad samstämmiga indicier” för att fastställa att tjänstemannen var oförmögen att inställa sig vid utfrågningarna, och gjorde en ofullständig prövning av relevanta bevisuppgifter.

I en tredje del anför kommissionen att tribunalen missuppfattade två av bevisuppgifterna i domen.

Andra grunden: Åsidosättande av artiklarna 4 och 22 i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna genom en felaktig tolkning av omfattningen av rätten att yttra sig skriftligt eller via ett ombud.

Argumenten till stöd för den andra grunden är uppdelade i två delar.

Den första delen avser åsidosättande av tillämpliga rättsliga kriterier för att bedöma i vilken mån tjänstemannen var oförmögen att inkomma med sina synpunkter skriftligen, åsidosättande av bevisbördereglerna vad gäller tjänstemannens oförmåga att försvara sig vid utfrågningarna samt en felaktig tillämpning av begreppet ”en rad samstämmiga indicier”.

Den andra delen avser motstridig motivering rörande tjänstemannens oförmåga att försvara sig.

Tredje grunden: Åsidosättande av motiveringsskyldigheten vad gäller konsekvenserna av åsidosättandet av rätten att yttra sig.

Tribunalen har inte redovisat skälen till varför handläggningsfelen rörande rätten att yttra sig medför att det angripna beslutet ska ogiltigförklaras.

____________