Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 20 февруари 2019 г. — Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A./Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) и Artistas e Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)

(Дело C-147/19)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Supremo

Страни в главното производство

Жалбоподател: Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A.

Ответници: Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) и Artistas e Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)

Преюдициални въпроси

Обхваща ли понятието „възпроизвеждане на [публикуван с търговска цел] звукозапис“ в член 8, параграф 2 от Директиви 92/1001 и 2006/1152 , възпроизвеждането на публикуван с търговска цел звукозапис в аудиовизуален запис, съдържащ аудиовизуално произведение?

При утвърдителен отговор на предходния въпрос, дължи ли се заплащане на еднократното справедливо възнаграждение, предвидено в член 8, параграф 2 от тези директиви, от страна на субект, който извършва телевизионно радиоразпръскване и който за всякакъв вид публично съобщаване използва аудиовизуален запис, съдържащ кинематографично или аудиовизуално произведение, в което е възпроизведен публикуван с търговска цел звукозапис?

____________

1 Директива 92/100/ЕИО на Съвета от 19 ноември 1992 година относно правото на отдаване под наем и в заем и относно някои права, сродни на авторското право в областта на интелектуалната собственост (ОВ L 346, 1992 г., стр. 61; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 120).

2 Директива 2006/115/EО на Европейския парламент и Съвета от 12 декември 2006 година за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост (ОВ L 376, 2006 г., стр. 28; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 3, стр. 14).