Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 20. februára 2019 – Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A./Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) a Artistas e Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)

(vec C-147/19)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Supremo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A.

Odporcovia v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) a Artistas e Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)

Prejudiciálne otázky

Zahŕňa pojem „rozmnoženina zvukového záznamu vydaného na obchodné účely“ uvedený v článku 8 ods. 2 smerníc 92/1001 a 2006/1152 rozmnoženinu zvukového záznamu vydaného na obchodné účely na audiovizuálnej nahrávke, ktorá obsahuje záznam audiovizuálneho diela?

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku, je televízna vysielacia organizácia, ktorá používa audiovizuálnu nahrávku, ktorá obsahuje záznam kinematografického alebo audiovizuálneho diela, ktorého súčasťou je rozmnoženina zvukového záznamu vydaného na obchodné účely, na akýkoľvek druh verejného šírenia, povinná platiť jedinú primeranú odmenu stanovenú v článku 8 ods. 2 uvedených smerníc?

____________

1 Smernice Rady 92/100/EHS z 19. novembra 1992 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (Ú. v. ES L 346, 1992, s. 61; Mim. vyd. 17/001, s. 120).

2 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 376, 2006, s. 28).