Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Supremo (Spanien) den 20 februari 2019 – Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A. mot Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) och Artistas e Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)

(Mål C-147/19)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Supremo

Parter i det nationella målet

Klagande: Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A.

Motparter: Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) och Artistas e Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)

Tolkningsfrågor

Innefattar begreppet ”kopia av ett fonogram som har utgivits i kommersiellt syfte” i artikel 8.2 i direktiven 92/1001 och 2006/1152 ett mångfaldigande av ett fonogram som har utgivits i kommersiellt syfte i en audiovisuell upptagning av ett audiovisuellt verk?

Om svaret på föregående fråga är ja, är ett tv-företag som för någon typ av överföring till allmänheten utnyttjar en audiovisuell upptagning av ett filmverk eller annat audiovisuellt verk i vilket ett fonogram som har utgivits i kommersiellt syfte har mångfaldigats, skyldig att betala en skälig engångsersättning i den mening som avses i artikel 8.2 i de direktiven?

____________

1 Rådets direktiv 92/100/EEG av den 19 november 1992 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter och vissa upphovsrätten närstående rättigheter inom det immaterialrättsliga området (EGT L 346, 1992, s. 61).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (EUT L 376, 2006, s. 28).