Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 19. února 2019 společnostmi BTB Holding Investments SA a Duferco Participations Holding SA proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 11. prosince 2018 ve věci T-100/17, BTB Holding Investments SA a Duferco Participations Holding SA v. Komise

(Věc C-148/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelky): BTB Holding Investments SA, Duferco Participations Holding SA (zástupci: J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart, Q. Declève, avocats)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Foreign Strategic Investments Holding (FSIH)

Návrhová žádání účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek

zrušit rozsudek Tribunálu ze dne 11. prosince 2018, BTB Holding Investments a Duferco Participations Holding v. Komise (T-100/17);

vrátit věc Tribunálu;

uložit odpůrkyním náhradu nákladů tohoto řízení, jakož i nákladů řízení před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Ve svém kasačním opravném prostředku podaném proti rozsudku T-100/17 navrhovatelky tvrdí, že Tribunál porušil v napadeném rozsudku právo na spravedlivý proces, když dospěl k závěru, že „k prokázání toho, že Komise se dopustila zjevně nesprávného [komplexního hospodářského] posouzení skutečností, které mohly odůvodnit zrušení napadeného rozhodnutí, musí být důkazy předložené žalobkyní dostatečné k tomu, aby zbavily věrohodnosti posouzení učiněná v dotčeném rozhodnutí“. Navrhovatelky tvrdí konkrétně, že Tribunál porušil zásady tykající se důkazního břemene a zásadu „rovnosti zbraní“.

____________