Language of document :

Appel iværksat den 19. februar 2019 af BTB Holding Investments SA og Duferco Participations Holding SA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 11. december 2018 i sag T-100/17, BTB Holding Investments SA og Duferco Participations Holding SA mod Kommissionen

(Sag C-148/19 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellanter: BTB Holding Investments SA og Duferco Participations Holding SA (ved avocats J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart og Q. Declève)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen og Foreign Strategic Investments Holding (FSIH)

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Rettens dom af 11. december 2018, BTB Holding Investments og Duferco Participations Holding mod Kommissionen (T-100/17), ophæves.

Sagen hjemvises til Retten.

Kommissionen tilpligtes at betale omkostningerne i denne sag og omkostningerne i sagen for Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanterne har med deres appel af dom T-100/17 gjort gældende, at Retten i den appellerede dom kompromitterede retten til en retfærdig rettergang, da den forudsatte, at det for at godtgøre, at Kommissionen ved [den komplekse økonomiske] vurdering af omstændighederne har begået en åbenbar fejl, der berettiger til at annullere den anfægtede afgørelse, kræves, at de beviser, som sagsøgeren har frembragt, er tilstrækkeligt stærke til, at den vurdering, der er lagt til grund for den omhandlede afgørelse, bliver usandsynlig. Appellanterne har nærmere bestemt gjort gældende, at Retten tilsidesatte principperne om bevisbyrden og princippet om ligestilling af parterne.

____________