Language of document :

BTB Holding Investments SA ja Duferco Participations Holding SA 19. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 11. detsembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-100/17: BTB Holding Investments SA ja Duferco Participations Holding SA versus komisjon

(kohtuasi C-148/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellandid: BTB Holding Investments SA, Duferco Participations Holding SA (esindajad: advokaadid J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart, Q. Declève)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Foreign Strategic Investments Holding (FSIH)

Apellantide nõuded

Tühistada Üldkohtu 11. detsembri 2018. aasta otsus BTB Holding Investments ja Duferco Participations Holding vs. komisjon (T-100/17);

Saata kohtuasi tagasi Üldkohtusse;

Mõista vastustajalt välja käesoleva menetluse kohtukulud ja Üldkohtus toimunud menetluse kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Oma apellatsioonkaebuses kohtuotsuse T-100/17 peale väidavad apellandid, et vaidlustatud kohtuotsuses on Üldkohus rikkunud nende õigust õiglasele kohtumenetlusele, kui ta väitis, et „määramaks kindlaks, et komisjon on teinud ilmse hindamisvea, andes [majanduslikult keerulise] hinnangu faktidele, mis võivad põhjendada vaidlustatud otsuse tühistamist, peavad hageja esitatud tõendid olema piisavad, et kõnealuses otsuses faktidele antud hinnangult usutavust võtta“. Apellandid väidavad konkreetselt, et Üldkohus on rikkunud tõendamiskoormise ja menetlusliku võrdsuse põhimõtteid.

____________