Language of document :

Valitus, jonka BTB Holding Investments SA ja Duferco Participations Holding SA ovat tehneet 19.2.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-100/17, BTB Holding Investments ja Duferco Participations Holding v. komissio, 11.12.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-148/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittajat: BTB Holding Investments SA, Duferco Participations Holding SA (edustajat: J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart, Q. Declève, avocats)

Muut osapuolet: Euroopan komissio ja Foreign Strategic Investments Holding (FSIH)

Vaatimukset

Unionin yleisen tuomioistuimen 11.12.2018 antama tuomio asiassa BTB Holding Investments ja Duferco Participations Holding v. komissio (T-100/17) on kumottava

Asia on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan sekä tästä muutoksenhakumenettelystä että asian käsittelystä unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittajat vetoavat tuomiosta T-100/17 tekemässään valituksessa siihen, että unionin yleinen tuomioistuin on valituksenalaisessa tuomiossa loukannut oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin esittäessään kannanoton, jonka mukaan ”sen osoittamiseksi, että komissio on tehnyt tosiseikkojen [monitahoisessa taloudellisessa] arvioinnissa ilmeisen virheen, jonka perusteella riidanalainen päätös on kumottava, kantajan esittämien todisteiden on riitettävä tekemään kyseisessä päätöksessä omaksuttu tosiseikkojen arviointi epäuskottavaksi”. Valittajat katsovat erityisesti, että unionin yleinen tuomioistuin on loukannut todistustaakkaa koskevia periaatteita ja asianosaisten prosessuaalisen yhdenvertaisuuden periaatetta.

____________