Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 19. februārī BTB Holding Investments SA un Duferco Participations Holding SA iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 11. decembra spriedumu lietā T-100/17 BTB Holding Investments SA un Duferco Participations Holding SA/Komisija

(Lieta C-148/19 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: BTB Holding Investments SA, Duferco Participations Holding SA (pārstāvji: J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart, QDeclève, advokāti)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Komisija, Foreign Strategic Investments Holding (FSIH)

Prasījumi

atcelt Vispārējās tiesas 2018. gada 11. decembra spriedumu BTB Holding Investments un Duferco Participations Holding/Komisija (T-100/17);

nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai;

piespriest atbildētājai apelācijas tiesvedībā atlīdzināt tiesāšanās izdevumus šajā instancē, kā arī tiesāšanās izdevumus tiesvedībā Vispārējā tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzībā par spriedumu T-100/17 tās iesniedzējas norāda, ka pārsūdzētajā spriedumā Vispārējā tiesa ir pārkāpusi tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu, apgalvojot, ka, “lai pierādītu, ka Komisija ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu [sarežģītā ekonomiskā] vērtējumā, kas pamatotu apstrīdētā lēmuma atcelšanu, prasītājas iesniegtajiem pierādījumiem ir jābūt pietiekamiem, lai atspēkotu attiecīgajā lēmumā veiktā faktu vērtējuma ticamību”. Konkretizējot, prasītājas apgalvo, ka Vispārējā tiesa ir pārkāpusi principus saistībā ar pierādīšanas pienākumu un pušu procesuālo tiesību vienlīdzības principu.

____________