Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 11 grudnia 2018 r. w sprawie T-100/17, BTB Holding Investments SA i Duferco Participations Holding SA / Komisja, wniesione w dniu 19 lutego 2019 r. przez BTB Holding Investments SA i Duferco Participations Holding SA

(Sprawa C-148/19 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: BTB Holding Investments SA, Duferco Participations Holding SA (przedstawiciele: adwokaci J.F. Bellis, R. Luff, M. Favart, Q. Declève)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska, Foreign Strategic Investments Holding (FSIH)

Żądania wnoszącego odwołanie

Uchylenie wyroku Sądu z dnia 11 grudnia 2018 r., BTB Holding Investments i Duferco Participations Holding / Komisja (T-100/17);

przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania;

obciążenie strony pozwanej kosztami niniejszego postępowania oraz kosztami postępowania przed Sądem.

Zarzuty i główne argumenty

Wnoszący odwołanie od wyroku T-100/17 podnoszą w nim, że Sąd naruszył prawo do rzetelnego procesu sądowego poprzez przyjęcie założenia, zgodnie z którym „aby ustalić, że Komisja popełniła oczywisty błąd w [złożonej ekonomicznej] ocenie okoliczności faktycznych, który uzasadniałby stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, dowody przedstawione przez stronę skarżącą muszą być wystarczające do pozbawienia wiarygodności oceny okoliczności faktycznych przyjętej w danej decyzji”. Wnoszący odwołanie utrzymują w szczególności, że Sąd naruszył zasady dotyczące ciężaru dowodu i zasadę równości stron.

____________