Language of document :

Odvolanie podané 19. februára 2019: BTB Holding Investments SA a Duferco Participations Holding SA proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 11. decembra 2018 vo veci T-100/17, BTB Holding Investments SA a Duferco Participations Holding SA/Komisia

(vec C-148/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľky: BTB Holding Investments SA, Duferco Participations Holding SA (v zastúpení: J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart, Q. Declève, avocats)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Foreign Strategic Investments Holding (FSIH)

Návrhy odvolateliek

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 11. decembra 2018, BTB Holding Investments a Duferco Participations Holding/Komisia (T-100/17),

vrátiť vec Všeobecnému súdu na ďalšie konanie,

uložiť žalovaným povinnosť nahradiť trovy tohto konania ako aj trovy konania pred Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Svojím odvolaním proti rozsudku T-100/17 odvolateľky tvrdia, že Všeobecný súd napadnutým rozsudkom porušil právo na spravodlivý proces, keď vyslovil postulát, podľa ktorého „aby sa preukázalo, že sa Komisia dopustila zjavne nesprávneho [komplexného ekonomického] posúdenia faktov takej povahy, že by to odôvodňovalo zrušenie napadnutého rozhodnutia, dôkazné prostriedky uvedené žalobcom musia byť dostatočné na to, aby sa posúdenia v dotknutom rozhodnutí stali neprijateľnými“. Odvolateľky konkrétnejšie tvrdia, že Všeobecný súd porušil zásady týkajúce sa dôkazného bremena a zásadu rovnosti zbraní.

____________