Language of document :

Pritožba, ki sta jo BTB Holding Investments SA in Duferco Participations Holding SA vložili 19. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 11. decembra 2018 v zadevi T-100/17, BTB Holding Investments SA in Duferco Participations Holding SA/Komisija

(Zadeva C-148/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnici: BTB Holding Investments SA, Duferco Participations Holding SA (zastopniki: J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart, Q. Declève, avocats)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija, Foreign Strategic Investments Holding (FSIH)

Predlogi

sodba Splošnega sodišča z dne 11. decembra 2018, BTB Holding Investments in Duferco Participations Holding/Komisija (T-100/17) naj se razveljavi;

zadeva naj se vrne v razsojanje Splošnemu sodišču;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov tega postopka in plačilo stroškov postopka pred Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnici v pritožbi zoper sodbo T-100/17 navajata, da je Splošno sodišče v izpodbijani sodbi kršilo pravico do poštenega sojenje s tem, da je podalo ugotovitev, da morajo biti „za dokaz, da je Komisija storila očitno napako pri [ekonomski in kompleksni] presoji dejstev, ki bi lahko utemeljila razglasitev ničnosti izpodbijane odločbe, dokazi, ki jih je predložila tožeča stranka, zadostni za izpodbitje verjetnosti presoje dejstev v zadevni odločbi.“ Pritožnici natančneje navajata, da je Splošno sodišče kršilo načela v zvezi z dokaznim bremenom in načelo enakosti orožij.

____________