Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 11 lutego 2019 r. – Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus / Comune di Cisternino, Consorzio per L’Inclusione Sociale dell’Ats Fasano – Ostuni – Cisternino

(Sprawa C-109/09)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Consiglio di Stato

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca odwołanie: Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus

Druga strona postępowania: Comune di Cisternino, Consorzio per L’Inclusione Sociale dell’Ats Fasano – Ostuni – Cisternino

Pytania prejudycjalne

Czy prawo Unii Europejskiej (a w szczególności zasady uzasadnionych oczekiwań, prawności prawa, swobodnego przepływu, swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług) stoi na przeszkodzie przepisom prawa krajowego [takim jak przepisy przewidziane w art. 83 ust. 9, art. 95 ust. 10 i art. 97 ust. 5 włoskiego Codice dei contratti pubblici (kodeksu zamówień publicznych)], zgodnie z którymi brak wskazania przez oferenta w ramach procedury udzielenia zamówienia publicznego kosztów siły roboczej i kosztów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników powoduje w każdym wypadku wykluczenie tego oferenta z tej procedury bez możliwości skorzystania przez niego na późniejszym etapie z instytucji wezwania do uzupełnienia oferty (soccorso istruttorio), także w przypadkach, gdy istnienie obowiązku złożenia takiego oświadczenia wynika z wystarczająco jasnych i znanych przepisów oraz niezależnie od okoliczności, że ogłoszenie o zamówieniu nie odnosi się wyraźnie do wyżej wspomnianego prawnego obowiązku podania konkretnych informacji?

____________