Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 11. februára 2019 – Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus/Comune di Cisternino, Consorzio per L’Inclusione Sociale dell’Ats Fasano – Ostuni – Cisternino

(vec C-109/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus

Žalovaná: Comune di Cisternino, Consorzio per L’Inclusione Sociale dell’Ats Fasano – Ostuni – Cisternino

Prejudiciálna otázka

Odporuje právu Únie (osobitne zasadám ochrany legitímnej dôvery, právnej istoty, voľného pohybu, slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby) vnútroštátna právna úprava (akými sú články 83 ods. 9, 95 ods. 10 a 97 ods. 5 talianskeho „zákonníka verejného obstarávania“), na základe ktorej uchádzač, ktorý v postupe verejného obstarávania neuvedie náklady na pracovnú silu a bezpečnosť pracovníkov, je každopádne vylúčený z postupu verejného obstarávania bez toho, aby neskôr mohol využiť tzv. inštitút „odstránenia vád dokumentácie“ aj za predpokladu, že existencia povinnosti uskutočniť vyhlásenie vyplýva z dostatočne jasných a známych ustanovení a bez ohľadu na to, že v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania nie je výslovne uvedená zákonná povinnosť ich riadne uviesť?

____________