Language of document :

Преюдициално запитване от Arbeitsgericht Hamburg (Германия), постъпило на 20 декември 2018 г. — IX/WABE e.V.

(Дело C-804/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Arbeitsgericht Hamburg

Страни в главното производство

Ищец: IX

Ответник: WABE e.V.

Преюдициални въпроси

Едностранно нареждане на работодателя, забраняващо носенето по видим начин на какъвто и да бил символ на политически, философски или религиозни убеждения, дискриминира ли пряко въз основа на тяхната религия по смисъла на член 2, параграф 1 и параграф 2, буква а) от Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите1 работници, които с оглед на религиозни предписания за покриване на тялото спазват определени правила за обличане?

Едностранно нареждане на работодателя, забраняващо носенето по видим начин на какъвто и да бил символ на политически, философски или религиозни убеждения, дискриминира ли непряко въз основа на религия и/или пол по смисъла на член 2, параграф 1 и параграф 2, буква б) от Директива 2000/78/ЕО работничка, която поради ислямското си вероизповедание носи забрадка ?

По-специално:

a)    Може ли с оглед на Директива 2000/78/ЕО дискриминация, основана на религия и/или пол, да бъде обоснована със субективния стремеж на работодателя да провежда политика на политически, философски и религиозен неутралитет и в случая, когато по този начин работодателят иска да вземе предвид субективните желания на клиентите си?

б)    Допускат ли Директива 2000/78/ЕО и/или основното право на свобода на стопанска инициатива по член 16 от Хартата на основните права на Европейския съюз с оглед на член 8, параграф 1 от Директива 2000/78/ЕО национална разпоредба, по смисъла на която за защита на основното право на свобода на религията забрана на религиозно облекло може да бъде обоснована само с наличието на достатъчно конкретна опасност, и по-специално с конкретна опасност работодателят или засегнато трето лице да понесе неблагоприятни икономически последици, а не просто с абстрактна годност за заплашване на неутралитета на работодателя?

____________

1 ОВ L 303, 2000 г., стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7.