Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Arbeitsgericht Hamburg (Saksamaa) 20. detsembril 2018 – IX versus WABE e.V.

(kohtuasi C-804/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Arbeitsgericht Hamburg

Põhikohtuasja pooled

Hageja: IX

Kostja: WABE e.V.

Eelotsuse küsimused

1.    Kas tööandja ühepoolne korraldus, millega keelatakse poliitilisi, maailmavaatelisi või usulisi veendumusi väljendavate nähtavate tunnuste kandmine, tähendab teatavaid usulistest nõuetest tulenevaid rõivastumisreegleid järgivate töötajate otsest diskrimineerimist nende usutunnistuse alusel nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel1 , artikli 2 lõike 1 ja lõike 2 punkti a tähenduses?

2.    Kas tööandja ühepoolne korraldus, millega keelatakse poliitilisi, maailmavaatelisi või usulisi veendumusi väljendavate nähtavate tunnuste kandmine, tähendab islamiusu tõttu pearätti kandva naistöötaja kaudset diskrimineerimist usutunnistuse ja/või soo alusel direktiivi 2000/78 artikli 2 lõike 1 ja lõike 2 punkti b tähenduses?

Eelkõige:

a)    Kas direktiiv 2000/78 lubab diskrimineerimist usutunnistuse ja/või soo alusel põhjendada tööandja subjektiivse sooviga olla poliitiliselt, maailmavaateliselt ja usuliselt neutraalne ka juhul, kui tööandja soovib selle kaudu täita oma klientide subjektiivseid soove?

b)    Kas direktiiviga 2000/78 ja/või Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 16 kohaselt põhiõiguseks oleva ettevõtlusvabadusega on direktiivi 2000/78 artikli 8 lõiget 1 arvestades vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt ei luba põhiõiguseks oleva usuvabaduse kaitse põhjendada usulistest nõuetest tuleneva rõivastuse kandmise keeldu ainuüksi sellega, et selline rõivastus võib abstraktselt ohustada tööandja neutraalsust, vaid nõutav on piisavalt konkreetne oht, eelkõige tööandjat või asjassepuutuvat kolmandat isikut ähvardav konkreetne oht sattuda majanduslikult ebasoodsamasse olukorda?

____________

1 EÜT 2000, L 303, lk 16; ELT eriväljaanne 05/04, lk 79.