Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Arbeitsgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 20.12.2018 – IX v. WABE e.V.

(asia C-804/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Arbeitsgericht Hamburg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: IX

Vastaaja: WABE e.V.

Ennakkoratkaisukysymykset

Syrjitäänkö työnantajan yksipuolisella määräyksellä, jolla kielletään käyttämästä työpaikalla poliittisen, filosofisen tai uskonnollisen vakaumuksen näkyviä tunnusmerkkejä, sellaisia työntekijöitä, jotka noudattavat pukeutumisessaan uskontoon perustuvia peittävän vaatetuksen sääntöjä, yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY1 2 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla välittömästi uskontonsa perusteella?

Syrjitäänkö työnantajan yksipuolisella määräyksellä, jolla kielletään käyttämästä työpaikalla poliittisen, filosofisen tai uskonnollisen vakaumuksen näkyviä tunnusmerkkejä, naispuolista työntekijää, joka käyttää tunnustamansa islaminuskon vuoksi huivia, direktiivin 2000/78/EY 2 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla välillisesti uskontonsa ja/tai sukupuolensa perusteella?

Erityisesti:

a)    Voiko uskontoon ja/tai sukupuoleen perustuvan syrjinnän oikeuttamisperusteena direktiivin 2000/78/EY mukaan olla työnantajan subjektiivinen halu noudattaa poliittista, filosofista ja uskonnollista neutraliteettia silloinkin, kun työnantaja haluaa sillä tavoin vastata asiakkaidensa subjektiivisiin toiveisiin?

b)    Ovatko direktiivin 2000/78/EY säännökset ja/tai Euroopan unionin perusoikeuskirjan 16 artiklassa säädetty elinkeinovapaus, ottaen huomioon direktiivin 2000/78/EY 8 artiklan 1 kohdan säännös, esteenä kansalliselle säännöstölle, jonka mukaan uskonnonvapautta koskevan perusoikeuden suojaamiseksi uskonnollista vaatetusta ei voida kieltää pelkästään työnantajan neutraliteetin vaarantumisen abstraktin mahdollisuuden vuoksi, vaan ainoastaan siksi, että se on oikeutettua työnantajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvan riittävän konkreettisen vaaran, erityisesti näitä tahoja konkreettisesti uhkaavan taloudellisen haitan, vuoksi?

____________

1 EYVL 2000, L 303, s. 16.