Language of document :

2018 m. gruodžio 20 d. Arbeitsgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje IX / WABE e.V

(Byla C-804/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Arbeitsgericht Hamburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: IX

Atsakovė: WABE e.V

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar vienašališkas darbdavio nurodymas, draudžiantis nešioti bet kokius matomus politinių, pasaulėžiūrinių ar religinių įsitikinimų simbolius, darbuotojus, kurie pagal religinius įsakymus dėl kūno dengimo laikosi tam tikrų aprangos taisyklių, tiesiogiai diskriminuoja dėl jų religijos, kaip tai suprantama pagal 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus1 , 2 straipsnio 1 dalį ir 2 dalies a punktą?

2.    Ar vienašališkas darbdavio nurodymas, draudžiantis nešioti bet kokius matomus politinių, pasaulėžiūrinių ar religinių įsitikinimų simbolius, netiesiogiai diskriminuoja darbuotoją, kuri dėl musulmonų tikėjimo dėvi galvos apdangalą, dėl religijos ir (arba) lyties, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2000/78 2 straipsnio 1 dalį ir 2 dalies b punktą?

Visų pirma:

a)    Ar pagal Direktyvą 2000/78 diskriminacija dėl religijos ir (arba) lyties gali būti pateisinama subjektyviu darbdavio noru laikytis politinio, pasaulėžiūrinio ir religinio neutralumo politikos ir tada, kai darbdavys taip siekia patenkinti subjektyvius savo klientų ir klienčių norus?

b)    Ar Direktyvai 2000/78 ir (arba) Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 16 straipsnyje įtvirtintai pagrindinei teisei į laisvę užsiimti verslu, atsižvelgiant į Direktyvos 2000/78 8 straipsnio 1 dalį, prieštarauja nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias pagrindinės teisės į religijos laisvę apsaugos tikslais religinės aprangos draudimas negali būti pateisinamas vien abstrakčia galimybe sukelti grėsmę darbdavio neutralumui, o gali būti pateisinamas tik remiantis pakankamai konkrečiu pavojumi, visų pirma darbdaviui ar susijusiam trečiajam asmeniui konkrečiai gresiančia finansine žala?

____________

1 OL L 303, 2000, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79