Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 20. decembrī iesniedza Arbeitsgericht Hamburg (Vācija) – IX/WABE e.V.

(Lieta C-804/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Arbeitsgericht Hamburg

Pamatlietas puses

Prasītāja: IX

Atbildētāja: WABE e.V.

Prejudiciālie jautājumi

1.    Vai darba devēja vienpusējs rīkojums, kas aizliedz nēsāt jebkādu redzamu politiskās, uzskatu vai reliģiskās pārliecības simbolu, Padomes Direktīvas 2000/78/EK (2000. gada 27. novembris), ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju1 , 2. panta 1. punkta un 2. punkta a) apakšpunkta nozīmē tieši diskriminē darbiniekus reliģijas dēļ, kuri, pamatojoties uz reliģiskām prasībām par aizsedzoša apģērba nēsāšanu, ievēro noteiktus ģērbšanās noteikumus?

2.    Vai darba devēja vienpusējs rīkojums, kas aizliedz nēsāt jebkādu redzamu politiskās, uzskatu vai reliģiskās pārliecības simbolu, Padomes Direktīvas 2000/78/EK (2000. gada 27. novembris), ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, 2. panta 1. punkta un 2. punkta a) apakšpunkta nozīmē netieši diskriminē darba ņēmēju reliģijas un/vai dzimuma dēļ, kura savas musulmaņu ticības dēļ nēsā galvassegu?

It īpaši:

a)    Vai saskaņā ar Direktīvu 2000/78/EK netiešu diskrimināciju reliģijas un/vai dzimuma dēļ var pamatot ar darba devēja subjektīvo vēlmi ievērot politiskās, uzskatu un reliģiskās neitralitātes politiku arī tad, ja darba devējs tādējādi vēlas izpildīt savu klientu subjektīvās vēlmes?

b)    Vai Direktīva 2000/78/EK un/vai pamattiesības uz darījumdarbības brīvību, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 16. pantā, ņemot vērā Direktīvas 2000/78/EK 8. panta 1. punktu, nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, kas paredz, ka, lai aizsargātu pamattiesības uz reliģijas brīvību, reliģiska apģērba nēsāšanas aizliegumu nevar pamatot, balstoties vien uz abstraktu piemērotību darba devēja neitralitātes apdraudējumam, bet gan tikai uz pietiekami konkrētiem draudiem, it īpaši, darba devējam vai attiecīgai trešai personai konkrēti draudošu ekonomisku kaitējumu?

____________

1      OV 2000, L 303, 16. lpp.