Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeitsgericht Hamburg (Nemecko) 20. decembra 2018 – IX/WABE e.V.

(vec C-804/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Arbeitsgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: IX

Žalovaný: WABE e.V.

Prejudiciálne otázky

Sú jednostranné pokyny zamestnávateľa, ktoré zakazujú nosenie akýchkoľvek viditeľných znakov politického, svetonázorového alebo náboženského presvedčenia, priamo diskriminačné z dôvodu náboženského vyznania voči pracovníkom, ktorí na základe náboženských príkazov zahaľovania sa dodržujú určité pravidlá obliekania, v zmysle článku 2 ods. 1 a 2 smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní1 ?

Sú jednostranné pokyny zamestnávateľa, ktoré zakazujú nosenie akýchkoľvek viditeľných znakov politického, svetonázorového alebo náboženského presvedčenia, nepriamo diskriminačné z dôvodu náboženského vyznania a/alebo pohlavia voči pracovníčke, ktorá z dôvodu jej moslimskej viery nosí moslimskú šatku, v zmysle článku 2 ods. 1 a 2 písm. b) smernice 2000/78/ES?

Najmä:

a)    Možno diskrimináciu z dôvodu náboženského vyznania a/alebo pohlavia odôvodniť podľa smernice 2000/78/ES subjektívnou snahou zamestnávateľa o uplatňovanie politiky politickej, svetonázorovej a náboženskej neutrality aj vtedy, keď zamestnávateľ tým chce splniť subjektívne želania svojich klientov a klientiek?

b)    Bráni smernica 2000/78/ES a/alebo sloboda podnikania, ako základné právo podľa článku 16 Charty základných práv Európskej únie, vzhľadom na článok 8 ods. 1 smernice 2000/78/ES vnútroštátnemu predpisu, podľa ktorého na účely ochrany slobody náboženského vyznania ako základného práva, zákaz náboženského oblečenia nemožno odôvodniť iba na základe abstraktnej spôsobilosti ohroziť neutralitu zamestnávateľa, ale iba na základe dostatočne konkrétneho nebezpečenstva, najmä konkrétnej ekonomickej nevýhody hroziacej zamestnávateľovi alebo dotknutej tretej osobe?

____________

1 Ú. v. ES L 303, 2000, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79.