Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Arbeitsgerichts Hamburg (Nemčija) 20. decembra 2018 – IX/WABE e.V.

(Zadeva C-804/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Arbeitsgericht Hamburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: IX

Tožena stranka: WABE e.V.

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali enostransko navodilo delodajalca, da je prepovedano nošenje vseh vidnih znakov političnega, nazorskega ali verskega prepričanja, pomeni neposredno diskriminacijo zaposlenih – ki zaradi verskih zapovedi pokrivanja upoštevajo določena pravila oblačenja – zaradi vere v smislu člena 2(1) in (2)(a) Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu1 ?

2.    Ali enostransko navodilo delodajalca, da je prepovedano nošenje vseh vidnih znakov političnega, nazorskega ali verskega prepričanja, pomeni posredno diskriminacijo delavke – ki zaradi muslimanske vere nosi naglavno ruto – zaradi vere in/ali spola v smislu člena 2(1) in (2)(b) Direktive 2000/78/ES?

Zlasti:

(a)    Ali je mogoče v skladu z Direktivo 2000/78/ES diskriminacijo zaradi vere in/ali spola s subjektivno željo delodajalca, da izvaja politiko politične, nazorske in verske nevtralnosti, upravičiti tudi, če želi delodajalec s tem upoštevati subjektivne želje svojih strank?

(b)    Ali Direktiva 2000/78/ES in/ali temeljna pravica svobode gospodarske pobude iz člena 16 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ob upoštevanju člena 8(1) Direktive 2000/78/ES nasprotujeta nacionalni ureditvi, v skladu s katero zaradi varstva temeljne pravice svobode vere prepovedi nošenja verskih oblačil ni mogoče upravičiti že z obstojem abstraktne možnosti ogrožanja nevtralnosti delodajalca, ampak samo z obstojem dovolj konkretne nevarnosti, zlasti konkretne nevarnosti, da bo delodajalcu ali zadevni tretji osebi nastala gospodarska škoda?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 79.