Language of document :

Жалба, подадена на 31 март 2019 г. от Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 22 януари 2019 г. по дело T-198/17, EKETA/Европейска комисия

(Дело C-274/19 P)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (представители: Vasileios Christianos, Dimitrios Karagounis, dikigori)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда на Европейския съюз:

да отмени решение на Общия съд от 22 януари 2019 г. по дело T-198/171 ,

да върне делото на Общия съд за ново разглеждане,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят твърди, че обжалваното съдебно решение трябва да се отмени с оглед на следните основания:

Първо основание за обжалване: Общият съд не се е произнесъл съобразно закона и не е съобразил всички доводи и доказателства, представени от EKETA. Той също е изопачил фактите, произтичащи от тези доказателства, допуснал е грешка при прилагане на правото, що се отнася до разпределянето на доказателствената тежест, и не е изпълнил задължението си за мотивиране.

Второ основание за обжалване: Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, тъй като е интерпретирал неправилно наличието на риск от конфликт на интереси.

Трето основание за обжалване: Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото във връзка с тълкуването и прилагането на принципа на пропорционалност, който е нарушил.

____________

1 ECLI:EU:T:2019:27.