Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 31. března 2019 Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 22. ledna 2019 ve věci T-198/17, EKETA v. Evropská komise

(Věc C-274/19 P)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (zástupci: Vasileios Christianos, Dimitrios Karagounis, dikigori)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 22. ledna 2019 ve věci T-198/171 ;

vrátil věc Tribunálu, aby znovu rozhodl;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka tvrdí, že napadený rozsudek musí být zrušen z následujících důvodů:

První důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál nerozhodl v souladu s právem a neposoudil všechny argumenty a důkazy uváděné společností EKETA. Mimoto zkreslil skutkové okolnosti, které vyplývají z těchto důkazů, dopustil se nesprávného právního posouzení, pokud jde o rozložení důkazního břemene a porušil svou povinnost odůvodnit své rozhodnutí.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, neboť nesprávně vyložil existenci rizika střetu zájmů.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení při výkladu a uplatnění zásady proporcionality, kterou porušil.

____________

1 ECLI:EU:T:2019:27.