Language of document :

Appel iværksat den 31. marts 2019 af Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 22. januar 2019 i sag T-198/17, EKETA mod Europa-Kommissionen

(Sag C-274/19 P)

Processprog: græsk

Parter

Appellant: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (ved dikigori Vasileios Christianos og Dimitrios Karagounis)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens dom af 22. januar 2019 i sag T-198/17 1 ophæves.

Sagen hjemvises til Retten med henblik på fornyet prøvelse.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten har gjort gældende, at den appellerede dom skal ophæves af følgende årsager:

–    Det første appelanbringende: Retten har ikke truffet en afgørelse på grundlag af de retlige regler og har ikke taget hensyn til alle de argumenter og beviser, som EKETA fremlagde. Den har desuden foretaget en urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder, hvoraf de nævnte beviser fremgår, den har begået en retlig fejl hvad angår fordelingen af bevisbyrden, og den har tilsidesat sin begrundelsespligt for afgørelsen.

–    Det andet appelanbringende: Retten har begået en retlig fejl, idet den har foretaget en urigtig fortolkning af eksistensen af en risiko for en interessekonflikt.

–    Det tredje appelanbringende: Retten har begået en retlig fejl ved fortolkningen og anvendelsen af proportionalitetsprincippet, som den har tilsidesat.

____________

1 ECLI:EU:T:2019:27.