Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 22 stycznia 2019 r. w sprawie T-198/17, EKETA / Komisja Europejska, wniesione w dniu 31 marca 2019 r. przez Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA)

(Sprawa C-274/19 P)

Język postępowania: grecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (przedstawiciele: Vasileios Christianos, Dimitrios Karagounis, dikigori)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnoszący odwołanie wnosi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o:

1.    uchylenie wyroku Sądu z dnia 22 stycznia 2019 r., sprawa T-198/171 ;

2.    przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania;

3.    obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Wnoszący odwołanie utrzymuje, że zaskarżony wyrok należy uchylić z następujących powodów:

–    Zarzut pierwszy odwołania: Sąd nie orzekł zgodnie z prawem ani nie ocenił wszystkich argumentów i wszystkich dowodów przedstawionych przez EKETA. Ponadto przeinaczył on okoliczności faktyczne, które wynikają z owych dowodów, dopuścił się naruszenia prawa w odniesieniu do rozłożenia ciężaru dowodu i naruszył spoczywający na nim obowiązek uzasadnienia swojego wyroku.

–    Zarzut drugi odwołania: Sąd dopuścił się naruszenia prawa, interpretując błędnie istnienie ryzyka konfliktu interesów.

–    Zarzut trzeci odwołania: Sąd dopuścił się naruszenia prawa w ramach wykładni i stosowania zasady proporcjonalności, którą naruszył.

____________

1 ECLI:EU:T:2019:27.