Language of document :

Odvolanie podané 31. marca 2019: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 22. januára 2019 vo veci T-198/17, EKETA/Európska komisia

(vec C-274/19 P)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (v zastúpení: Vasileios Christianos, Dimitrios Karagounis, dikigori)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor Európskej únie:

Zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 22. januára 2019 vo veci T-198/171 .

Vrátil vec Všeobecnému súdu na opätovné rozhodnutie.

Uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka tvrdí, že napadnutý rozsudok má byť zrušený z nasledujúcich dôvodov:

Prvý odvolací dôvod: Všeobecný súd nerozhodol v súlade s právom a neposúdil všetky tvrdenia a dôkazy predložené spoločnosťou EKETA. Okrem iného skreslil skutkové okolnosti, ktoré vyplývajú z týchto dôkazov, dopustil sa nesprávneho právneho posúdenia, pokiaľ ide o rozdelenie dôkazného bremena a porušil svoju povinnosť odôvodniť svoje rozhodnutie.

Druhý odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia v súvislosti s nesprávnym výkladom existencie rizika konfliktu záujmov.

Tretí odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri výklade a uplatnení zásady proporcionality, ktorú porušil.

____________

1 ECLI:EU:T:2019:27.