Language of document :

Överklagande ingett den 31 mars 2019 av Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 22 januari 2019 i mål T-198/17, EKETA mot Europeiska kommissionen

(Mål C-274/19 P)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Klagande: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (ombud: Vasileios Christianos, Dimitrios Karagounis, dikigori)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

Upphäva tribunalens dom av den 22 januari 2019 i mål T-198/171 ,

återförvisa målet till tribunalen för ny prövning,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden gör gällande att den överklagade domen ska upphävas på följande grunder:

Den första grunden för överklagande: Tribunalen har inte följt gällande rätt och har underlåtit att pröva samtliga argument och all bevisning som förebringats av EKETA. Tribunalen har vidare gjort en felaktig bedömning av de omständigheter som följer av nämnda bevisning, den har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning såvitt avser fördelningen av bevisbördan och har åsidosatt sin skyldighet att motivera sina beslut.

Den andra grunden för överklagande: Tribunalen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att den gjorde en felaktig tolkning av förekomsten av en intressekonflikt.

Den tredje grunden för överklagande: Tribunalen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning vid tolkningen och tillämpningen av proportionalitetsprincipen, som den har åsidosatt.

____________

1 ECLI:EU:T:2019:27.