Language of document :

Преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione (Италия), постъпило на 6 февруари 2019 г. — San Domenico Vetraria SpA/Agenzia delle Entrate

(Дело C-94/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Corte suprema di cassazione

Страни в главното производство

Жалбоподател: San Domenico Vetraria SpA

Ответник: Agenzia delle Entrate

Преюдициален въпрос

Трябва ли членове 2 и 6 от Шеста директива 77/388/ЕИО1 на Съвета от 17 май 1977 година, както и принципът на данъчен неутралитет, да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба, въз основа на която не се считат за релевантни за целите на данъка върху добавената стойност наемането или командироването на персонал на дружеството майка, срещу които се възстановява само размерът на средствата за съответния разход от страна на дъщерното дружество?

____________

1     Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (ОВ L 145, 1977 г., стр. 1).