Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte suprema di cassazione (Italien) den 6. februar 2019 – San Domenico Vetraria SpA mod Agenzia delle Entrate

(Sag C-94/19)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Corte suprema di cassazione

Parter i hovedsagen

Kassationsappellant: San Domenico Vetraria SpA

Kassationsindstævnt: Agenzia delle Entrate

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 2 og 6 i Rådets sjette momsdirektiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 1 samt princippet om afgiftens neutralitet fortolkes således, at de er til hinder for en national lovgivning, hvorefter udlån eller udstationering af personale fra et moderselskab til et datterselskab mod erstatning af alene den respektive omkostning er momsfrie?

____________

1     Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17.5.1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT 1977, L 145, s. 1).