Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 6. februārī iesniedza Corte suprema di cassazione (Itālija) – San Domenico Vetraria SpA/Agenzia delle Entrate

(Lieta C-94/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Corte suprema di cassazione

Pamatlietas puses

Prasītāja: San Domenico Vetraria SpA

Atbildētāja: Agenzia delle Entrate

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes Sestās direktīvas 77/288/EEK (1977. gada 17. maijs) 1 2. un 6. pants, kā arī nodokļu neitralitātes princips ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem pretrunā ir valsts tiesību akti, pamatojoties uz kuriem pievienotās vērtības nodokļa nolūkos nav uzskatāma par nozīmīgu mātesuzņēmuma veikta darbinieku aizdošana vai norīkošana darbā, par ko meitasuzņēmums ir tikai atlīdzinājis attiecīgās izmaksas?

____________

1     Padomes Sestā direktīva 77/388/EEK (1977. gada 17. maijs) par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (OV 1977, L 145, 1. lpp.).