Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 6 lutego 2019 r. – San Domenico Vetraria SpA / Agenzia delle Entrate

(Sprawa C-94/19)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Corte suprema di cassazione

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: San Domenico Vetraria SpA

Strona pozwana: Agenzia delle Entrate

Pytania prejudycjalne

Czy art. 2 i 6 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. oraz zasadę neutralności podatkowej należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one uregulowaniu krajowemu, na mocy którego wynajęcie lub oddelegowanie pracowników spółki dominującej jedynie w zamian za zwrot związanych z tym kosztów przez spółkę zależną jest istotne dla celów podatku od wartości dodanej?

____________