Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 6. februára 2019 – San Domenico Vetraria SpA/Agenzia delle Entrate

(vec C-94/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Corte suprema di cassazione

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: San Domenico Vetraria SpA

Odporca: Agenzia delle Entrate

Prejudiciálne otázky

Majú sa články 2 a 6 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 19771 a tiež zásada daňovej neutrality vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, na základe ktorej požičiavanie alebo dočasné pridelenie zamestnancov materskej spoločnosti, za ktorých dcérska spoločnosť platí iba náhradu príslušných nákladov na dočasné pridelenie, nepredstavujú transakcie významné na účely dane z pridanej hodnoty?

____________

1 Šiesta smernica Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, 1977, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23).