Language of document :

Odwołanie od postanowienia Sądu (druga izba) wydanego w dniu 3 października 2018 r. w sprawie T-33/18, Pracsis i Conceptexpo Project / Komisja i EACEA, wniesione w dniu 17 grudnia 2018 r. przez Pracsis SPRL, Conceptexpo Project

(Sprawa C-794/18 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Pracsis SPRL, Conceptexpo Project (przedstawiciel: adwokat J.N. Louis)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

Postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2019 r. Trybunał (siódma izba) w części odrzucił odwołanie jako oczywiście niedopuszczalne, a w części oddalił je jako oczywiście bezzasadne.

____________