Language of document :

Överklagande ingett den 17 december 2018 av Pracsis SPRL av det beslut som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 3 oktober 2018 i mål T-33/18, Pracsis och Conceptexpo Project mot kommissionen och Eacea

(Mål C-794/18 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Pracsis SPRL, Conceptexpo Project (ombud: J.-N. Louis, avocat)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea)

Domstolen (sjunde avdelningen) har genom beslut av den 11 april 2019 ogillat överklagandet, eftersom det är uppenbart att det delvis inte kan tas upp till prövning och delvis är ogrundat.

____________