Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) w dniu 22 sierpnia 2018 r. – DP, Finanzamt Linz

(Sprawa C-545/18)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: DP, Finanzamt Linz

Organy biorące udział w postępowaniu: Bezirkshauptmannschaft Braunau am Inn, Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

Przy udziale: Finanzamt Braunau-Ried-Schärding, EO

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ósma izba) orzekł postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2019 r., że wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Oberösterreich na mocy postanowienia z dnia 16 sierpnia 2018 r. jest oczywiście niedopuszczalny.

____________