Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Belgia) 25. märtsil 2019 – B. O. L. versus État belge

(kohtuasi C-250/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Apellant: B. O. L.

Vastustaja: État belge

Eelotsuse küsimused

Kas selleks, et tagada Euroopa Liidu õiguse tõhusus ja ei muudetaks võimatuks kasutada perekonna taasühinemise õigust, mille annab apellandi väitel talle nõukogu 22. septembri 2003. aasta direktiivi 2003/86/EÜ perekonna taasühinemise õiguse kohta1 artikkel 4, tuleb seda sätet tõlgendada nii, et selle alusel saab perekonna taasühinemist taotleva isiku laps kasutada perekonna taasühinemise õigust, kui ta on saanud täisealiseks kohtumenetluse vältel, milles käsitletakse otsust, millega keelduti talle seda õigust andmast ning mis on tehtud ajal, mil ta oli veel alaealine?

Kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 47 ja direktiivi 2003/86/EÜ artiklit 18 tuleb tõlgendada nii, et kui alaealisele lapsele perekonna taasühinemise õiguse andmisest keelduva otsuse tühistamise nõue tunnistatakse vastuvõetamatuks põhjusel, et see laps on saanud kohtumenetluse vältel täisealiseks, on see nende sätetega vastuolus, kuna ta jäetaks nii ilma võimalusest, et lahendataks tema kaebus, mille ta on selle otsuse peale esitanud, ning kahjustataks tema õigust tõhusale õiguskaitsevahendile?

____________

1 EÜT 2003, L 251, lk 12; ELT eriväljaanne 19/06, lk 224.