Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Belgia) on esittänyt 25.3.2019 – B. O. L. v. Belgian valtio

(asia C-250/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Kantaja: B. O. L.

Vastaaja: Belgian valtio

Ennakkoratkaisukysymykset

Jotta taattaisiin Euroopan unionin oikeuden tehokkuus eikä tehtäisi mahdottomaksi käyttää perheenyhdistämistä koskevaa oikeutta, joka kantajan mukaan annetaan hänelle oikeudesta perheenyhdistämiseen 22.9.2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/86/EY1 4 artiklassa, onko tätä säännöstä tulkittava siten, että sen mukaan perheenkokoajan lapsi voi saada oikeuden perheenyhdistämiseen, jos hän tulee täysi-ikäiseksi sellaisen oikeudenkäynnin aikana, joka on pantu vireille päätöksestä, jolla häneltä evätään tämä oikeus ja joka on tehty silloin kun hän oli vielä alaikäinen?

Onko Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklaa ja direktiivin 2003/86/EY 18 artiklaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että kumoamiskanne, joka on nostettu alaikäisen lapsen perheenyhdistämistä koskevan oikeuden epäämistä koskevasta päätöksestä, jätettäisiin tutkimatta sillä perusteella, että lapsesta on tullut täysi-ikäinen oikeudenkäynnin aikana, koska häneltä evättäisiin mahdollisuus siihen, että hänen tästä päätöksestä nostamastaan kanteesta annettaisiin ratkaisu, ja koska hänen oikeuttaan tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin loukattaisiin?

____________

1 EUVL 2003, L 251, s. 12.