Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 25. martā iesniedza Conseil d'État (Beļģija) – B. O. L./État belge

(Lieta C-250/19)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Pamatlietas puses

Prasītāja: B. O. L.

Atbildētāja: État belge

Prejudiciālie jautājumi

Vai, lai nodrošinātu Eiropas Savienības tiesību efektivitāti un neliegtu iespēju izmantot tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos, kas prasītājas ieskatā tai ir piešķirtas ar Padomes Direktīvas 2003/86/EK (2003. gada 22. septembris) par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos 1 4. pantu, šī norma ir jāinterpretē tādējādi, ka apgādnieka bērns var izmantot tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos, ja bērns ir sasniedzis pilngadību, kamēr notiek tiesvedība par lēmumu, ar ko bērnam ir atteiktas šīs tiesības, un kas ir pieņemts laikā, kad bērns vēl bija nepilngadīgs?”

Vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants un Direktīvas 2003/86/EK 18. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tam pretrunā ir atzīt par nepieņemamu prasību par lēmuma atcelšanu, kas ir celta par ģimenes atkalapvienošanās tiesību atteikumu nepilngadīgam bērnam, pamatojot ar to, ka bērns ir sasniedzis pilngadību tiesvedības laikā, tādējādi liedzot tam prasības par šī lēmuma apstrīdēšanu izskatīšanu un pārkāpjot viņa tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību?

____________

1     OV 2003, L 251, 12. lpp.