Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Belgia) w dniu 25 marca 2019 r. – B.O.L. / État belge

(Sprawa C-250/19)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Conseil d’État

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: B.O.L.

Strona przeciwna: État belge

Pytania prejudycjalne

Czy w celu zagwarantowania skuteczności prawa Unii Europejskiej i nieuczynienia niemożliwym skorzystania z prawa do łączenia rodzin, które zdaniem skarżącej zostało jej przyznane na podstawie art. 4 dyrektywy Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin1 , przepis ten należy interpretować w ten sposób, że dziecko członka rodziny rozdzielonej może skorzystać z prawa do łączenia rodzin w sytuacji, gdy staje się ono pełnoletnie w toku postępowania sądowego w przedmiocie decyzji odmawiającej mu tego prawa, która została wydana, gdy było ono małoletnie?

Czy art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i art. 18 dyrektywy 2003/86/WE należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie stwierdzeniu niedopuszczalności skargi o stwierdzenie nieważności decyzji, w której odmówiono prawa do łączenia rodziny małoletniego dziecka, ze względu na to, że w postępowaniu sądowym dziecko stało się pełnoletnie, ponieważ zostałoby ono pozbawione możliwości uzyskania rozstrzygnięcia w przedmiocie jego skargi na tę decyzję oraz zostałoby naruszone jego prawo do skutecznego środka prawnego?

____________

1 Dz.U. 2003, L 251, s. 12.