Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Belgicko) 25. marca 2019 – B. O. L./État belge

(vec C-250/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d'État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: B. O. L.

Odporca v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: État belge

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 4 smernice Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny vykladať v tom zmysle, že s cieľom zabezpečiť účinnosť práva Európskej únie a neznemožňovať uplatnenie práva na zlúčenie rodiny1 , ktoré navrhovateľke podľa jej názoru tento článok priznáva, dieťa garanta si môže uplatniť právo na zlúčenie rodiny v prípade, že dosiahne plnoletosť v priebehu súdneho konania proti rozhodnutiu, ktorým mu toto právo bolo zamietnuté, pokiaľ bolo voči nemu vydané ešte v čase, keď bolo maloleté?

Majú sa článok 47 Charty základných práv Európskej únie a článok 18 smernice 2003/86/ES vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby žaloba o neplatnosť podaná proti rozhodnutiu, ktorým sa zamieta právo maloletého dieťaťa na zlúčenie rodiny, bola vyhlásená za neprípustnú z dôvodu, že dieťa dosiahlo plnoletosť v priebehu súdneho konania, pokiaľ by tým bolo zbavené možnosti, aby sa rozhodlo o jeho žalobe smerujúcej proti tomuto rozhodnutiu a bolo by porušené jeho právo na účinný prostriedok nápravy?

____________

1 Ú. v. EÚ L 251, 2003, s. 12; Mim. vyd. 19/006, s. 224.