Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Belgija) 25. marca 2019 – B. O. L./Republika Belgija

(Zadeva C-250/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: B. O. L.

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Republika Belgija

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba, da se zagotovi učinkovitost prava Evropske unije in da se ne onemogoči uveljavljanje pravice do združitve družine, ki je pritožniku po njegovem mnenju podeljena s členom 4 Direktive Sveta 2003/86/ES z dne 22. septembra 2003 o pravici do združitve družine1 , navedeno določbo razlagati tako, da lahko otrok združevalca družine uveljavlja pravico do združitve družine, kadar postane polnoleten med sodnim postopkom zoper odločbo, s katero mu je ta pravica zavrnjena in ki je bila sprejeta, ko je bil še mladoleten?

2.    Ali je treba člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in člen 18 Direktive 2003/86/ES razlagati tako, da nasprotuje temu, da se tožba za razglasitev ničnosti, vložena zoper zavrnitev pravice do združitve družine mladoletnega otroka, presodi za nedopustno, ker je otrok med sodnim postopkom postal polnoleten, pri čemer naj bi mu bila odvzeta možnost, da se odloči o njegovi tožbi zoper navedeno odločbo, in kršena pravica do učinkovitega pravnega sredstva?

____________

1 UL L 251, 2003, str. 12.