Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Belgien) den 25 mars 2019 – B. O. L. mot État belge

(Mål C-250/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i det nationella målet

Klagande: B. O. L.

Motpart: État belge

Tolkningsfrågor

För att garantera unionsrättens effektivitet och för att inte göra det omöjligt att utöva sin rätt till familjeåterförening, vilket enligt klaganden tillförsäkras henne enligt artikel 4 i rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening,1 ska nämnd bestämmelse tolkas så, att referenspersonens barn kan ges rätt till familjeåterförening när barnet uppnår myndighetsålder under pågående rättsligt förfarande angående det beslut som nekade barnet denna rättighet och som fattades medan barnet fortfarande var minderårigt?

Ska artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 18 i direktiv 2003/86/EG tolkas så, att de utgör hinder för att avvisa en talan om ogiltigförklaring gällande ett beslut att neka rätt till familjeåterförening för ett underårigt barn med hänvisning till att barnet under det rättsliga förfarandets gång uppnått myndighetsålder, eftersom denne skulle fråntas möjligheten att få överklagandet mot beslutet prövat och det skulle strida mot dennes rätt till ett effektivt rättsmedel?

____________

1 EGT L 251, 2003, s. 12.