Language of document :

Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 5 февруари 2019 г. — Burgo Group SpA/Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

(Дело C-92/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Жалбоподател: Burgo Group SpA

Ответник: Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

Преюдициални въпроси

Допуска ли Директива 2004/8/ЕО1 (по-специално член 12) тълкуване на членове 3 и 6 от Законодателен декрет № 20/2007 в смисъл, че те позволяват предоставянето на предимствата, посочени в Законодателен декрет № 79/1999 (и по-конкретно в член 11 и Решение № 42/02 от 19 март 2002 г. на Autorità dell’energia elettrica e del gas (Регулаторен орган за електроенергия и газ) — решение, с което се прилага горната разпоредба), и по отношение на невисокоефективни съоръжения за комбинирано производство на енергия, включително след 31 декември 2010?

Допуска ли член 107 ДФЕС тълкуване на членове 3 и 6 от Законодателен декрет № 20/2007 в смисъла, посочен в [точка 1], доколкото съгласно това тълкуване посочената разпоредба може да представлява „държавна помощ“ и по този начин да се окаже в противоречие с принципа на свободната конкуренция?

Съответства ли на принципите на общностното право на равенство и недопускане на дискриминация, с оглед на посоченото в [точки 1 и 2] и предвид изричното становище на жалбоподателя, национална правна уредба, която позволява съществуването на схеми за подпомагане на невисокоефективно комбинирано производство на енергия до 31 декември 2015 г., тъй като такова може да бъде тълкуването на италианското национално право съгласно член 25, параграф 11, буква c), точка 1 от Законодателен декрет № 28 от 3 март 2011 г. за отмяна на разпоредбите на член 11 от Законодателен декрет № 79/1999, считано от 1 януари 2016 г., а понастоящем до 19 юли 2014 г. (съгласно член 10, параграф 15 от Законодателен декрет № 102 от 4 юли 2014 г.)?

____________

1     Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно насърчаване на комбинираното производство на енергия, основаващо се на търсенето на полезна топлоенергия във вътрешния енергиен пазар и за изменение на Директива 92/42/ЕИО (ОВ L 52, 2004 г., стр. 50; Специално издание на български език, 2007 г., глава 12, том 2, стр. 107).