Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 5. února 2019 – Burgo Group SpA v. Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

(Věc C-92/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Burgo Group SpA

Odpůrce: Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

Předběžné otázky

Brání směrnice 2004/8/ES1 (zejména její článek 12) výkladu článků 3 a 6 legislativního nařízení č. 20/2007 v tom smyslu, že umožňují přiznání zvýhodnění uvedených v legislativním nařízení č. 79/1999 (zejména v článku 11 a v rozhodnutí Úřadu pro elektřinu a plyn č. 42/02 ze dne 19. března 2002, které provádí předchozí ustanovení) také zařízením na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, která není vysoce účinná, a to i po 31. prosinci 2010?

Brání článek 107 SFEU výkladu článků 3 a 6 legislativního nařízení č. 20/2007 ve smyslu bodu 1) v rozsahu, v němž toto ustanovení, tak jak je vyloženo, může zakládat „státní podporu“, a tudíž může být v rozporu se zásadou volné hospodářské soutěže?

Obdobně s tím, co bylo uvedeno v bodech 1) a 2) a s ohledem na to, co výslovně uvedla navrhovatelka, je v souladu s unijními zásadami rovnosti a zákazu diskriminace taková vnitrostátní právní úprava, která umožňuje trvání přiznání režimů podpory kombinované výrobě tepla a elektřiny, která není vysoce účinná, až do 31. prosince 2015? Takový by mohl být výklad italského vnitrostátního práva v důsledku čl. 25 odst. 11 písm. c) bodu 1 legislativního nařízení č. 28 ze dne 3. března 2011, kterým se ruší pravidla uvedená v článku 11 legislativního nařízení č. 79/1999, a to od 1. ledna 2016 nebo nyní spíše do 19. července 2014 (podle čl. 10 odst. 15 legislativního nařízení č. 102 ze dne 4. července 2014).

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne 11. února 2004 o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií a o změně směrnice 92/42/EHS (Úř. věst. 2004, L 52, s. 50).